ВЪТРЕШНОНОРМАТИВНИ МЕРКИ

ПРИ НАЛИЧИЕ НА СЪМНЕНИЕ ИЛИ ОТКРИВАНЕ НА ЛИЦЕ

ЗАРАЗЕНО С КОРОНАВИРУС (2019-nCoV)

 

І. Изготвяне и утвърждаване на нови вътрешнофирмени документи във връзка с усложнена епидемиологична обстановка от коронавирус 2019-nCov

 1. Информиране на работещите за нововъзникналите рискове и необходимостта от прилагането на нови специфични мерки за колективна и индивидуална защита в предприятието.

*  Метод за приложение на мярката : Извънреден инструктаж.

 1. Ревизия на всички работни процедури целяща минимизиране на необходимите присъщи на дейността контакти с външни лица и между работещите при нормална епидемиологична обстановка и въвеждането на извънредна такава.
 2. Разработването на процедури (алгоритъм за примерни действия), които да се следват в случай на контакт с лице, за което е установено, че е вирусоносител.
 3. Въвеждането на физиологичен режим на труд и почивка при усложнена епидемиологична обстановка целящ по – чести почивки за дезинфекциране на работните помещения и лични и колективни хигиенни мерки.
 4. Определяне на места, ред на съхранение и унищожаване на ЛПС (лични предпазни средства) и работно облекло, които са били в контакт с вируса.

След изпълнение на горните мерки се издава :

 1. Заповед на Управител / Изпълнителен директор за създаване на организация на работа, която да минимизира риска от заразяване на персонала с коронавирус 2019-nCov и във връзка с указания на ИА „Главна инспекция по труда“.
 2. Заповед за изготвяне на Програма за провеждане на извънреден инструктаж във връзка с коронавирус 2019-nCov.
 3. Заповед за провеждане на извънреден инструктаж.
 4. Заповед за определяне на лице, обучено да действа във връзка с установяването на вирусоносител на територията на предприятието.
 5. Заповед за определяне на ред и периодика на почистване и дезинфекциране на работни места и санитарни възли във връзка коронавирус 2019-nCov.
 6. Заповед за изготвяне и утвърждаване на План за действие (алгоритъм) при съмнение от зараза с коронавирус 2019-nCov.
 7. Заповед за изготвянето на инструкции за :
 • Мерки за безопасност при допускане на външни лица.
 • Индивидуални мерки за подготовка на работното място за недопускане заразяване с коронавирус 2019-nCov.
 • Превантивни мерки относно коронавирус 2019-nCov със системен характер.
 • Визуализиране на информационните материали за превантивни мерки.

ІІ. Актуализиране на оценката на риска съгл. Наредба № 4 / 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове свързани с експозиция на биологични агенти при работа, с последващо оценяване на риска от зараза от коронавирус 2019-nCov и на основание чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5 / 1999 г. за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска. Компоненти, които се взимат в предвид са :

 • брой на персонала,
 • естеството на работа предполага ли наличието на големи групи хора в общи помещения,
 • налага ли се обслужването на външни клиенти, колко често и от какъв процент от персонала,
 • възможности за дистанционно обслужване и работа,
 • ревизиране на списъка с работни места, за които са необходими ЛПС във връзка със защитата от коронавирус 2019-nCov

Със Заповед за изготвяне на нова оценка на риска във връзка с коронавирус 2019-nCov се променят и следните документи :

 1. Методика за оценка на риска
 2. 2019-nCov – Карта за оценка на риска
 3. Оценка на професионалния риска за зараза с коронавирус 2019-nCov
 4. Процедура за идентифициране на опасностите и оценяване на риска за безопасността и здравето на работещите с оглед неговото предотвратяване или ограничаване в допустими граници.
 5. Процедура за осигуряване на високо ниво на защита на живота и здравето на работещите при усложнена епидемиологична обстановка, причинена от коронавирус 2019-nCov.

 

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.