“ДИВА МЕД” ЕООД извършва комплексни услуги свързани с консултация и надзор за осигуряване на добри и безопасни условия на труд. Това включва :

Дива Мед

Специализирани измервания на фактори на работната среда съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценката на риска. Анализ на състоянието на работната среда и влиянието, което оказва върху здравето на работещите.

Разработване на програми за управление на професионалните рискове.

Въвеждане на физиологични режими па труд и почивка по време на работа /съгл. Наредба № 15 от 31. 05.1999 г./.

Книга за извънреден труд на основание чл. 149 от КТ и чл.18 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските изм. ДВ. бр.21 от 15 .03.2011 г.

Регистър на трудови злополуки на основание чл. 14 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (изм. доп. ДВ бр. 19 от 19.02.2002 г.).

Книга за удължено работно време сьгласно в чл. 136, а, ал. 2 на КТ и чл. 8 ал. 3 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (изм. ДВ. бр.21 от 15.03.2011 г.).

Книга за раздаване лични предпазни средства (ЛПС) и работно облекло сьгласно чл. 17. от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (Обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г. – в сила от 15.08.2001 г.).

Книга за отчитане на използвалият отпуск за отглеждане на дете до 8 -годишна възраст съгласно чл.167а от КТ от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (изм. ДВ. бр.21 от 15.03.2011 г.).

Книга за начален инструктаж сьгласно чл. 281, ал. 2 и ал. 5 на КТ и Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. (в сила от 01.01.2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.).

Книга за инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж сьгласно чл. 281, ал. 2 и ал. 5 на КТ и Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. ( в сила от 01.01.2010 г.,  изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.).

Книга за ежедневен инструктаж от съгласно чл. 281, ал. 2 и ал. 5 на КТ и Приложение № 1 към чл. 11, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.  (в сила от 01.01.2010 г.,  изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010г.).

Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец Приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.  (в сила от 01.01.2010 г.,  изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.(.

Програма за провеждане на начален инструктаж сьгласно чл.12, ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.  (в сила от 01.01.2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.).

Изготвяне на заповед за определяне на длъжностно лице по безопасност и здраве съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗБУТ ( ДВ. бр. 124 / 1997 год.) и чл. 2, ал. 3  на Наредба № 3 от 27.07.1998 год. ( ДВ. бр. 91 / 1998 год.).

Изготвяне на заповед за определяне на видовете инструктаж сьгласно чл.Ю, ал.З от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. ( в сила от 01.01.2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.).

Изготвяне на заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж сьгласно чл.П, ал.2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. (в сила от 01.01.2010 г., изм. ДВ. бр.25 от 30.03.2010 г.).

Изготвяне на заповед лице водещо регистъра на трудови злополуки;

Изготвяне на заповед лице водещо регистъра на извънреден труд;

Изготвяне на заповед за работно време;

Изготвяне на заповед за проверка на ръчно преносими ел. инструменти;

Изграждане на Комитет/ Група по условия на труд.

Програма за провеждане обучение на Комитета/ Групата по условия на труд

Длъжностни характеристики с допълнения на задължения по здравословни и безопасни условия на труд сьгл. изискването на чл.127, т.4 от Кодекса на труда.

Изготвяне на инструкции по безопасна работа с машини и съоръжения /оборудване/.

Правила за безопасни и здравословни условия на труд.

Правила за първа долекарска помощ обхващаща всички основни действия по оказване на помощ на пострадалите по време на изпълнение на служебните’ им задължения до идване на лекар;

Знаци и сигнали по безопасност на труда и ППО.

Правилник за вътрешния трудов ред, чл.139, във връзка с чл.181 от КТ.

Документи, касаещи настъпила трудова злополука във фирмата и представянето им пред компетентните органи.

Вътрешни правила за работа заплата;

Противопожарно досие съгласно Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на МВР и МИП;

Евакуационни схеми на работните помещения съгласно Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г.