От 15.01.2016 г. “ДИВА МЕД” ЕООД започна да набира фирми за участие по процедура “Добри и безопасни условия на труд” – BG05M9OP001-1.008. “ДИВА МЕД” ЕООД ще разработва проекти със следните параметри : минимален размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 50 000 лв.; Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ – 391 166,00 лв.

Дива Мед
  • Допустими дейности, които ще се финансират чрез проекта :
  • Закупуване на ЛПС и Специално работно облекло;
  • Осигуряване на колективни предпазни средства;
  • Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място;
  • Осигуряване на социални придобивки за работещите;
  • Придобиване на Стандарти за ЗБУТ;
  • Обучение на служителите и работещите за безопасна работа;
  • Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на човешките ресурси;
  • Обучение на работещите относно специфичните рискове за здравето.