От месец март “ДИВА МЕД” ЕООД внедри, поддържа и непрекъснато подобрява системата за управление спрямо Стандарта ISO 9001 : 2008 и OHSAS 18001 : 2007 в областта на Консултантски услуги и обучение по ЗБУТ.

Дива Мед
  • Разработване, внедряване на оценка на риска, системи за безопасност при работа и друга специализирана документация в областта на ЗБУТ.
  • Внедряване на методика за изследване на психо-социалните фактори за нивото на стреса на работното място.
  • Одит и изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа.
  • Разработване на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието.

Служба по трудова медицина.

  • Измервания на фактори работна среда.
  • Консултиране и управление на проекти по програми на ЕС.