Психосоциалните рискове и стресът на работното място са сред най-големите предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху здравето на отделните лица, организациите и националните икономики.

Психосоциалните рискове са резултат от лошо планиране, организиране и управление на труда, както и от лоши социални условия на работното място; те могат да доведат до отрицателни психологически, физически и социални последици, като стрес на работното място, изтощение или депресия. Ето някои примери на условия на труд, водещи до психосоциални рискове:

  • прекомерно работно натоварване;
  • противоречиви изисквания и неизяснена роля;
  • липса на участие при вземането на решения, които засягат работника, и липса на влияние върху начина, по който се извършва работата;
  • лошо управлявани организационни промени, несигурност на работното място;
  • неефективна комуникация, липса на подкрепа от ръководството или от колегите;
  • психологически и социален тормоз, насилие от трета страна.

Защо психосоциалната среда е толко важна?

При обсъждане на изискванията на работното място е важно да се разграничат психосоциалните рискове, като прекомерното работно натоварване, от условията, които макар и да са стимулиращи и понякога проблемни, създават отзивчива околна среда, в която работниците са добре обучени и мотивирани да работят с максималните си възможности. Добрата психосоциална среда стимулира добри производствени резултати и лично развитие, както и психично и физическо благоденствие на работниците и служителите.

Работниците изпитват стрес, когато работата поставя пред тях изисквания, които са по-високи от възможностите им да се справят с тях. Освен проблемите с психичното здраве, работниците, изпитващи продължителен стрес, могат по-нататък да развият сериозни проблеми с физическото здраве, като сърдечносъдови заболявания или мускулно-скелетни проблеми.

Психосоциалното въздействие

  • На ниво организация отрицателното въздействие включва незадоволителни цялостни бизнес резултати, висок процент на отсъствията от работа, презентизъм (служители и работници, които ходят на работа, когато са болни и не могат да изпълняват ефективно своите задължения), както и повишени нива на злополуките и нараняванията. Отсъствията стават по-продължителни от тези, които се дължат на други причини, а стресът на работното място може да допринесе за повишаване на процента на ранно пенсиониране. Приблизителните оценки на разходите за бизнеса и обществото са значителни и възлизат на милиарди евро на национално равнище.

Наблюденията

  • Като цяло всички психосоциални и организационни фактори (особено в съчетание с физически рискове) могат да доведат до стрес, умора, безпокойство и редица други реакции
  • Проучването показва, че в сравнение с „традиционните“ рискове за безопасността и здравето при работа, психосоциалните рискове се считат за по-сложни и трудни за овладяване. Необходими са повишаване на осведомеността и прости практики, които улесняват преодоляването на стреса, насилието и тормоза на работното място.