В съвременният свят един Работодател трябва да разчита не само на работещите, но и на преките им ръководители. Нараства ролята на психологичните изследвания, свързани с труда.

Изследване на психосоциалните фактори на работна среда във връзка с управлението и усъвърпенствуването на човешкия ресурс.

Участие в разработването на специфични за конкретната сфера критерии за личностна и психогфизическа пригодност на структуроопределящите професии, необходими за професиоаналния подбор на надеждни работници и служители.

Участие в диагностиката на социалните процеси в колектива: степен на натиск върху групата от страна на нейните лидери – неформални и тези, назначени орт работодателя иобратно – степента на груповия натиск върху работодатела чрез тези лидери и степен на социална желаност на всеки член на групата, степен на “кохезия/сплотеност” в групата и други.

Изледване, анализ
  • Наблюдение психичното здраве на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа.
Оценки и препоръки
  • Осигуряваме на работодателите точна професионална оценка на психичното здраве и психоемоционалния статус на работещите.

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.