Управлението на риска за здравето и безопасността на работното място синтезира усилията на Държавата и Работодателите в областта на здравословните и безопасни условия на труд – за здрави, квалифицирани и произвеждащи повече работещи, за по-малко отпуск по болест или злополука, а от там – запазване на технологичния ритъм на работата, отделяне на средства за производството и насочването им за квалификационни обучения.

Службата по трудова медицина е съпричастна към тези процеси, като разработва и предлага за утвърждаване, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика, Програма за управление на риска, с последващи Заповеди и разработки по осигуряване на съответните работещи/работни места с лични предпазни средства и специално работно облекло по Наредба № 3 на Министерство на здравеопазването и Министертство на труда и социалната политика; по привилегиите, свързани с работното място – предпазна храна и/или добавки, намалено работно време, допълнителен отпуск – съгласно Кодекса на труда, ПМС № 133 от ДВ бр. 103/2006 и Наредба № 11 на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика; физиологични режими на труд и почивка, съгласно Наредба № 14 за Службите по трудова медицина и Наредба № 15, на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика ; инструкции и правила за здраве и безопасност, както и Правила за лична хигиена и хигиенно производство, Система за самоконтрол в хранителните заведения, съгласно чл. 277 от Кодекса на труда – тези инструкции и правила отговарят по разработване на изискванията на Наредба № 2 за СМР;

План за крупни производствени аварии в съотвествие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 14 за Службите по трудова медицина и Наредба № 7 на Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и социалната политика; консултации по задължителната застраховка за риск от трудови злополуки, съгласно Наредбата за задължително застраховане за риск “Трудова злополука”; токсикологичен паспорт на използваните химични вещества, съгласно Наредба № 7 на МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти, и други.

Инструкциите и Правилата за здраве при работа, Планът за крупни производствени аварии, физиологичните режими за труд и почивка, Списъците на работните места, свързани с ползване на лични предпазни средства, за трудоустрояване, са част от обслужването от Служба по трудова медицина, за тях не се плаща отделно. Поради големият им обем и значение, нарочно са отделени като самостоятелни позиции в сайта.

Анализ

Оценката е процес на анализ, свързан с наличието на конкретни опасности

Решения

Мерки за предотвратяване на трудови злополуки и професионални заболявания.

Информираност и обучение
  • За нас е важна информираността и убедеността на мениджърите и на работещите от изграждането на по-продуктивни, по- безопасни и здравословни работни места;

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.