ДИВА МЕД” ЕООД предлага ОФЕРТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА АВАРИЕН И ЕВАКУАЦИОНЕН ПЛАН ПРИ КРИЗИСНИ, АВАРИЙНИ И БЕДСТВЕНИ СИТУАЦИИ ОТ ОБЩ И МЕСТЕН ХАРАКТЕР

На основание :

  • Чл. 248 от Наредба № 7 / 1999 г. за минимални изисквания по ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване
  • Изискванията в Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на МВР и МИП

се изискват задължително разработване на аварийни и евакуационни планове, както и схеми за евакуация. Това са задължителни документи, които следват да се изработятза дружеството и които са обект на проверка от ИА „ГИТ“ и органите на Противопожарна охрана. “ДИВА МЕД” ЕООД изготвя евакуационни и аварийни планове за следните обекти :

  • офиси до 3 стаи разположени на едно ниво.
  • офиси до 7 стаи разположени на две нива.
  • производствени помещения и халета до 5 броя.
  • производствени мощности разположени на няколко нива и с по-големи квадратури.
  • строителни площадки на едно ниво до 350 кв.м.
  • строителни площадки на повече от две нива и с квадратура над 350 кв.м.

Подпомагане организацията за проиграване на разработения авариен и евакуационен план за съответния обект.

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.