“ДИВА МЕД” ЕООД извършва абонаментни комплексни услуги свързани с консултация и надзор за осигуряване на добри и безопасни условия на труд. Това включва :

 1. Абонаментно обслужване от Служба по Трудова медицина с включени :
 • Определяне на изложените на риск лица.
 • Изготвяне на карти с оценка на професионалния риск.
 • Изготвяне на физиологичен режим на труд и почивка. Изготвяне на списък за необходими лични предпазни средства.
 • Изготвяне на оценка на риска при извършване на ръчна работа с тежести.
 • Изготвяне на необходимия набор от заповеди и програми за инструктажи, съгл. нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд.
 • Изработване на комплексен проект за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа, в т.ч. определяне на подходящи физиологични режими на труд и почивка за всеки конкретен труд (Наредба № 15/1999 г.); препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели служители и работници; подобряване състоянието на работната среда, на безопасността на труда и оптимизиране на трудовия процес.
 • Оценка на условията за санитарно – битово обслужване.
 • Консултативна помощ при избор на средства за колективна и лична защита (лични предпазни средства съгл. нормативните изисквания за дадения вид работа).
 • Определяне на периодичността на задължителните медицински прегледи на работниците съобразно степента на потенциалния здравен риск.

2. Изготвяне на комплексна оценка на риска на строителна площадка съгл. Наредба № 2 / 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (по параметри на площадката ).

3.Осигуряване на почасово присъствие на експерти по БЗР на обектите на дружеството :

 • Координатор по БЗР;
 • Инспектор по БЗР;
 • Офис служител;

*Забележка : За осигуряване на постоянно присъствие на обектите на фирмата – допълнително договаряне съгл. вида, обема на извършваната работа, клас на строително – монтажни работи и др.

4. Медицинско обслужване – провеждане на профилактични прегледи на работещите по пакет (по избор) .

5. Изготвяне на Анализ на здравословното състояние на работещите, въз основа на резултатите от извършените профилактични прегледи и изследвания, показателите за временна и трайна нетрудоспособност и връзката им с условията на труд, данните за професионалната заболеваемост и трудовия травматизъм.

 • Предоставяне на информация на работниците и служителите за здравните рискове, свързани с работата им и за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.
 • Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа (съгл. чл.10 на Наредба № 14/1998).

6. Организиране и извършване на специализирани измервания на факторите работна среда и оценка на работната среда (осветеност, микроклимат, импеданс, шум, мълниезащита, заземление и др.)

7. Създаване и поддържане на електронни здравни досиета :

 • Оформяне на досиета за здравното състояние на работещите /чл.28, (2) от Наредба №14/1998г./
 • Изготвяне на заключения за здравословното състояние на работника или служителя при прекратяване на трудовия договор.
 • Изготвяне на заключения за годността на работника или служителя да изпълнява даден вид работа.

8. Провеждане на дистанционно обучение на длъжностните лица по ЗБУТ :

 • КУТ/ГУТ
 • Лицето провеждащо инструктажи
 • Първа помощ, взаимопомощ и самопомощ
 • Лицата извършващи „Ръчна работа с тежести“
 • Лицата извършващи „Работа на височина“
 • Ръководен състав и длъжностните лица управляващи трудови процеси
 • Координатор по здраве и безопасност

9. Изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа ( заповед за определяне на орган по безопасност, управление на дейността по ЗБУТ, годишен план за работата на длъжностното лице по ЗБУТ и отговорности в работата на длъжностното лице по ЗБУТ), съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

10. Извършване на Годишен одит за съответствие на фирмената документация със Закона по здравословни и безопасни условия на труд.

11. Разработване и проиграване на авариен и евакуационен план, съгл. Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

12. Разработване на Досие по пожарна безопасност за обекти в експлоатация, съгл. Наредба № 8121з-647 / 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

13. Разработване на оценка на риска и инструкция за безопасност за външни посетители на обекти на дружеството.

 

Разработките са във вид, готов за подпис и печат.

За запитвания и заявки, моля попълнете формата или се свържете с нас на посочените контакти.